Światowy Dzień Wody 2009
Konferencja: Wody transgraniczne
Warszawa, 24.03.2009, Pałac Staszica


Sprawozdanie

Konferencja została zorganizowana przez Komitet Gospodarki Wodnej PAN oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pod auspicjami Ministerstwa Środowiska.
W konferencji wzięło udział 48 osób.

Program konferencji:
1. Powitanie uczestników - prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski, Komitet Gospodarki Wodnej PAN
2. Wystąpienie Henryka Jacka Jezierskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska
3. Referat: „Światowy Dzień Wody - wody transgraniczne" - prof. Wojciech Majewski, wiceprzewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN,
4. Referat: „Bałtyk jako woda graniczna" - Andrzej Janusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
5. Referat: „Współpraca na wodach granicznych" - Adrianna Dembowska, Wicedyrektor w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej,
6. Referat: „Współpraca na wodach granicznych Unii Europejskiej" - Leszek Bagiński, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozpoczynając konferencje stanowiąca element światowych obchodów tegorocznego Dnia Wody, prof. Maciej Maciejewski, Przewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej przy Prezydium PAN powitał przybyłych gości, reprezentujących Ministerstwo Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, urzędy marszałkowskie, regionalne zarządy gospodarki wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, uczelnie wyższe i Komitet Gospodarki Wodnej PAN. Szczególne powitanie skierowane zostało do grupy dziesięciu studentów Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska SGGW w Warszawie, członków Koła Naukowego Budownictwa Wodno - Melioracyjnego im. prof. K. Dębskiego.
W imieniu Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, p. Stanisława Gawłowskiego głos zabrał p. Henryk Jacek Jezierski, Podsekretarza Stanu w tym Ministerstwie. Podkreślił on znaczenie wody dla gospodarki narodowej i wyraził zadowolenie z faktu, że Światowy Dzień Wody obchodzony jest w Polsce poprzez konferencję poświęconą problemom, wybranym jako temat przewodni tegorocznego Dnia, czyli wodom transgranicznym.

Jako pierwszy, referat wygłosił prof. Wojciech Majewski, wiceprzewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. Przedstawił on historię obchodów Światowego Dnia Wody i hasła stanowiące motto obchodów w latach poprzednich. Przybliżył on też hasło obchodów tegorocznych: „Wody transgraniczne".

P. Andrzej Janusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska przedstawił referat pt. „Bałtyk jako woda graniczna". Podał on charakterystykę Bałtyku jako wody granicznej, zreferował europejska politykę wobec Bałtyku oraz rolę Polski w tej polityce. Przedstawił także główne problemy rzutujące na jakość wód (stan ekologiczny) Bałtyku oraz omówił wyzwania stojące przed państwami bałtyckimi na drodze prowadzącej do dobrego stanu ekologicznego Bałtyku.
Referat ten był niezmiernie interesujący zwłaszcza, że wskazano w nim na nieznane szerzej ekologiczne aspekty projektu rurociągu północnego. Zagadnienie to było też przedmiotem pytań słuchaczy do referenta.

Jako trzecia wystąpiła p. Adrianna Dembowska, Wicedyrektor w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej. Przedstawiła ona od strony prawnej i formalnej zagadnienie współpracy dwustronnej i wielostronnej pomiędzy Polską i jej sąsiadami na wodach granicznych i transgranicznych.

Ostatni referat wygłosił p. Leszek Bagiński, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. W związku z tym, że współpraca Polski z sąsiadami należącymi do UE została szczegółowo omówiona przez poprzedniczkę, skupił się on na współpracy na wodach granicznych z państwami nie będącymi członkami Unii Europejskiej, tzn Federacją Rosyjska i Białorusią. Szczególnie interesująca była, bogato ilustrowana część wystąpienia, poświęcona efektom współpracy bilateralnej z Białorusią w zakresie restauracji Kanału Augustowskiego, a także z Obwodem Kaliningradzkim, w zakresie rekonstrukcji Kanału Mazurskiego.