Konferencja: Czysta woda dla zdrowego świata
22.03.2010
sala im. G. Narutowicza, IMGW, Warszawa


Sprawozdanie

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej i Komitet Gospodarki Wodnej PAN pod auspicjami Ministerstwa Środowiska i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
W konferencji wzięło udział 51 osób.
Program:
1. Briefing prasowy
2. Otwarcie Konferencji – prof. dr hab. inż. Maciej Maciejewski, Komitet Gospodarki Wodnej PAN
3. Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Bernarda Błaszczyka
4. Wystąpienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Leszka Karwowskiego
5. Referat wprowadzający: „Niektóre aspekty wdrażania polityki wodnej UE” – Dyrektor naczelny IMGW Mieczysław S. Ostojski
6. Referat: „KPOŚKa drogą do czystej wody” – Teresa Zań, KZGW
7. Referat: „Jakość wód podziemnych”- Andrzej Szczepański, Komitet Gospodarki Wodnej PAN
8. Referat: „Monitoring wód powierzchniowych” – Przemysław Gruszecki, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Rozpoczynając konferencje stanowiącą element światowych obchodów tegorocznego Dnia Wody, pod hasłem „Czysta woda dla zdrowego świata”, prof. Maciej Maciejewski, Przewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej przy Prezydium PAN powitał przybyłych gości, reprezentujących Ministerstwo Środowiska, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Państwowy Instytut Geologiczny, Polską Akademię Nauk, regionalne zarządy gospodarki wodnej, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, uczelnie wyższe, Komitet Gospodarki Wodnej PAN i prasę. Przedstawił on również pokrótce historię zmian podejścia do przyrody (środowiska) w tym zasobów wodnych a także sens zrównoważonej gospodarki wodnej.
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, p. Bernard Błaszczyk zreferował zadania Ministerstwa Środowiska i na tym tle główne, strategiczne kierunki w zakresie gospodarki wodnej.
Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, p. Leszek Karwowski w swoim wystąpieniu zawarł sprawozdanie z działalności KZGW w ostatnim roku (za swojej kadencji). Omówił on podjęte działania o charakterze prawno – logistycznym, główne obszary inwestycyjne oraz współpracę zewnętrzną krajową i międzynarodową. Odniósł się on także do niepowodzeń KZGW w ostatnim roku działalności. Omówił również zasadnicze wyzwania dla KZGW w najbliższym czasie. Zaapelował on też do zebranych o konsolidację działań na rzecz podniesienia rangi i poprawy wizerunku gospodarki wodnej w Polsce.

Pierwszy referat pt. „Niektóre aspekty wdrażania Polityki Wodnej UE” wygłosił prof. Mieczysław S. Ostojski, Dyrektor IMGW. Zwrócił on uwagę na istotę podejścia do gospodarowania wodami w tej Polityce a także na wynikającą z niej klarowność wydzieleń typów części wód oraz zasadnicze, europejskie akty prawne ich dotyczące.
Dyrektor Departamentu Inwestycji i Nadzoru w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, p. Teresa Zań wygłosiła referat pt. „KPOŚKa drogą do czystej wody”. Przedstawiła w nim historię Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, przebieg i aktualny stan jego realizacji oraz potrzeby i działania na rzecz ostatecznego osiągnięcia celów, których realizacji program ten służy.
Prof. Andrzej Szczepański, członek Komitetu Gospodarki Wodnej PAN zreferował problem jakości wód podziemnych w Polsce, które stanowią źródło zaopatrzenia w wodę ok. połowy ludności Polski (głównie wiejskiej) przedstawiając istniejący system monitoringu oraz jego wyniki a także szczegółowe badania jakościowe wód podziemnych w zlewni Raby i Koprzywianki. Poinformował on także zebranych o tym, że Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jest organizatorem XXXVII Międzynarodowego Kongresu Asocjacji Hydrogeologicznej, który odbędzie się po raz pierwszy w Polsce, we wrześniu b.r.
Ostatni referat pt. „Monitoring wód powierzchniowych” wygłosił p. Przemysław Gruszecki (Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku GIOŚ). Przedstawił on aktualną strukturę oraz cele i zasady poszczególnych typów monitoringu wód powierzchniowych oraz główne problemy w jego realizacji.